Farma Fotowoltaiczna

Farma Fotowoltaiczna - Jonkowo I Głównym celem projektu jest utworzenie farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MWe (0,9998MWe) w pobliżu miejscowości Węgajty, w gminie Jonkowo, w województwo warmińsko-mazurskim.

Realizacja projektu odpowie na potrzebę zarysowaną w Celu Tematycznym 4 "Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego Województwa Warmińsko-Mazurskiego do roku 2025 r." dotyczącą zwiększenia poziomu wykorzystania odnawialnych źródeł energii w Województwie. Produkcja energii elektrycznej w regionie pokrywa zaledwie 10% zużycia (ostatnie miejsce w kraju), z czego jedynie 42% pochodzi z odnawialnych źródeł energii. Zgodnie z zaleceniami zawartymi w strategii, biorąc pod uwagę uwarunkowania przyrodnicze, koncentrację środków finansowych oraz warunki prawne, produkcja energii elektrycznej na terenie województwa powinna rozwijać się w oparciu o biogazownie rolnicze, fotowoltaikę, układy kogeneracyjne oraz małe elektrownie wiatrowe w układzie rozproszonym.

Odpowiadając na problem niedoboru instalacji tego typu w Województwie Warmińsko-Mazurskim Inwestycja obejmie budowę farmy fotowoltaicznej, której celem będzie produkcja energii elektrycznej i wprowadzenie jej do sieci elektroenergetycznej. Maksymalna moc elektryczna farmy została określona do 1 MWe. Całkowita powierzchnia zajęta pod elektrownię wraz z infrastrukturą towarzyszącą będzie wynosiła ok. 2,6 ha. Lokalizacja elektrowni fotowoltaicznej nie spowoduje zmiany użytkowania przyległych gruntów oraz nie będzie negatywnie oddziaływać na warunki wodno-gruntowe. Planowana farma będzie instalacją nie posiadającą stałej obsługi, będzie monitorowana i zarządzana zdalnie. Czynności obsługowe i serwisowe wymagające udziału człowieka będą wykonywane periodycznie.

Ponadto, poprzez rozpoczęcie produkcji energii z odnawialnych źródeł energii projekt wpisuje się w założenia określone w SzOOP RPO WiM 2014-2020 w celu tematycznym 4. Cel tematyczny 4 - Wspieranie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną we wszystkich sektorach i wspomaga realizację celu szczegółowego Priorytetu 4.1 jakim jest Zwiększony udział odnawialnych źródeł energii w ogólnym bilansie energetycznym regionu.

logotypy